X

Lament at Changmen Palace(长门怨,Chang Men Yuan, Guqin, 古琴曲)

Lament at Changmen Palace(长门怨,Chang Men Yuan, Guqin, 古琴曲) is one of the famous  traditional Guqin music.  The music is based on the story between Emperor Wu of Han ( Han Wudi, 漢武帝, 156 – 87 BC) and his wife  who was expelled to Changmen Palace for her wrongdoing.

古琴名曲《长门怨》,写尽一个万人之上的尊贵女子失宠后,如临万丈深渊的绝望和悲哀。凄切的旋律如泣如诉,低音哀婉凄丽,高音则呈现琴曲少有的激越。然而,长门事,千金纵买相如赋,脉脉此情谁诉啊!

Length: 5’40”

Play with HTML 5 Player, no flash required, no software required.

If you browser does not support HTML 5, you may use flash player below. Your browser must support Flash.

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Download MP3 of Lament at Changmen Palace(长门怨,Chang Men Yuan, Guqin, 古琴曲)

Lament at Changmen Palace(长门怨,Chang Men Yuan, Guqin, 古琴曲) MP3 download link (right click, save link as):Lament at Changmen Palace(长门怨,Chang Men Yuan, Guqin, 古琴曲)MP3.

Listen more Guqin tunes? Back to Guqin (古琴)  page.

Or  back to our Chinese Classical Music Media Library main page.

長門賦  司馬相如

孝武皇帝陳皇后時得幸,頗妬。別在長門宮,愁悶悲思。聞蜀郡成都司馬相如天下工為文,奉黃金百斤為相如、文君取酒,因于解悲愁之辭。而相如為文以悟主上,陳皇后復得親幸。其辭曰:

夫何一佳人兮,步逍遙以自虞。魂踰佚而不反兮,形枯槁而獨居。言我朝往而暮來兮,飲食樂而忘人。心慊移而不省故兮,交得意而相親。

伊予志之慢愚兮,懷貞慤之懽心。願賜問而自進兮,得尚君之玉音。奉虛言而望誠兮,期城南之離宮。脩薄具而自設兮,君曾不肯乎幸臨。廓獨潛而專精兮,天飄飄而疾風。登蘭臺而遙望兮,神怳怳而外淫。浮雲鬱而四塞兮,天窈窈而晝陰。雷殷殷而響起兮,聲象君之車音。飄風迴而赴閨兮,舉帷幄之襜襜。桂樹交而相紛兮,芳酷烈之誾誾。孔雀集而相存兮,玄猨嘯而長吟。翡翠脅翼而來萃兮,鸞鳳翔而北南。

心憑噫而不舒兮,邪氣壯而攻中。下蘭臺而周覽兮,步從容於深宮。正殿塊以造天兮,鬱並起而穹崇。間徙倚於東廂兮,觀夫靡靡而無窮。擠玉戶以撼金鋪兮,聲噌吰而似鐘音。刻木蘭以為榱兮,飾文杏以為梁。羅丰茸之遊樹兮,離樓梧而相撐。施瑰木之欂櫨兮,委參差以槺梁。時仿佛以物類兮,象積石之將將。五色炫以相曜兮,煥爛爗而成光。緻錯石之瓴甓兮,象瑇瑁之文章。張羅綺之幔帷兮,垂楚組之連綱。撫柱楣以從容兮,覽曲臺之央央。白鶴噭以哀號兮,孤雌跱於枯楊。

日黃昏而望絕兮,悵獨託於空堂。懸明月以自照兮,徂清夜於洞房。援雅琴以變調兮,奏愁思之不可長。案流徵以卻轉兮,聲幼玅而復揚。貫歷覽其中操兮,意慷慨而自卬。左右悲而垂淚兮,涕流離而從橫。舒息悒而增欷兮,蹝履起而彷徨。揄長袂以自翳兮,數昔日之諐殃。無面目之可顯兮,遂頹思而就牀。摶芬若以為枕兮,席荃蘭而茝香。忽寢寐而夢想兮,魄若君之在旁。惕寤覺而無見兮,魂迋迋若有亡。衆雞鳴而愁予兮,起視月之精光。觀衆星之行列兮,畢昴出於東方。望中庭之藹藹兮,若季秋之降霜。夜曼曼其若歲兮,懷鬱鬱其不可再更。澹偃蹇而待曙兮,荒亭亭而復明。妾人竊自悲兮,究年歲而不敢忘。